Die TOUR du DUERF 2020 kündigt sich an!

Vom 10. bis 30. September heisst es – übrigens bereits zum 7. Mal – 3 Wochen lang mit dem Fahrrad (oder Pedelec) unterwegs sein und dabei so viele Kilometer wie nur möglich sammeln. Ist ihre Gemeinde schon angemeldet?

Renaturierung des Kiemelbach

Die Gemeinde Schifflingen wird mit der Renaturierung des Kiemelbach sowie dem letzten Teilstück der Alzette zwischen den Naturschutzgebieten am Brill und am Pudel alle Bachläufe auf dem Gemeindegebiet zu 100% in einen naturnahen Zustand bringen. Momentan laufen die Arbeiten am Kiemelbach westlich und östlich der Verbindungsstraße zwischen Schifflingen und Foetz.

Waasserschutz an der Gemeng Conter

Säit Hierscht 2018 huet d’Gemeng Conter um Projet Maiskappen geschafft. Zil ass et, kappe nees ze etabléieren, fir Sprëtzmëttel anzespueren an esou den Impakt vun der landwiertschaftlecher Produktioun op de Flächen an eiser Gemeng op eis Quellen ze miniméieren.

Projet EQUIVELO

Projet EQUIVELO

7 Juli 2020

Equivëlo huet als Objektiv fir zesummen mat deene Mënsche fir déi dës Initiativ opgebaut ginn ass, also un éischter Stell fir all déi Mënschen déi bei ons Zuflucht (Demandeurs de Protection internationale) fonnt hunn, awer och fir all sozial benodeelegt Mënschen zu Lëtzebuerg, Vëloen zu Verfügung ze stelle fir hinnen eng weider Méiglechkeet fir Mobilitéit a Fräizäitaktivitéiten ze offréieren.

Holz vun hei

Holz vun hei

7 Juli 2020

Den Atelier vun der Gemeng huet insgesamt 4 nei Poubellen, 6 nei Bänken, 4 Picknicksdëscher mat Bänken aus lokalem Holz vum “Centre forestier Senningerberg”, deen sech och em d’ Schëtter Bëscher këmmert, hiergestallt

Anmelden für unseren Newsletter

Die Mitgliedsgemeinden des KB Lëtzebuerg

KB Lëtzebuerg unterstützt

KB Lëtzebuerg unterstützt